Elektroniczna aktualizacja danych spółki 2019

Przedsiębiorca prowadzący przedsiębiorstwo w formie spółki, niezależnie od jej formy prawnej, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, z czym ustawa wiąże określone skutki prawne w postaci jawności oraz domniemania prawdziwości wpisanych danych. W toku działalności, na skutek różnych zdarzeń prawnych, dane objęte obowiązkiem wpisu mogą ulegać zmianie, co rodzi obowiązek po stronie właściwych organów spółki dokonywania zgłoszeń do rejestru przedsiębiorców w trybie i formach przepisanych.

Według ustawy przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić do sądu rejestrowego wszystkie aktualizację za pomocą odpowiednich formularzy. Sąd od chwili złożenia wniosku ma 7 dni na rozpatrzenie i podjęcie decyzji odnośnie zmian. Ułatwiając życie przedsiębiorcom ustawodawca wprowadził możliwość aktualizacji danych przez Internet. Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba:
– dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
– wszystkie dokumenty dołączone do wniosku muszą mieć podpis elektroniczny.