Połączenie spółek

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych spółki mogą ulec połączeniu, w rezultacie tworząc podmiot gospodarczy, który określany jest jako przejmowany oraz drugi o tytule przejmującym.

Przepisy przewidują łączenia przez przejęcie, czyli przeniesienie majątku z jednej działalności na drugą w zamian za udziały lub akcje lub przez zawiązanie nowego przedsiębiorstwa kapitałowego, na którego przekazany zostanie kapitał wszystkich innych łączących się jednostek gospodarczych.

Procedura takiej konstrukcji polega na sporządzeniu w formie pisemnej planu, który musi uprzednio zostać uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami. Dokument musi zostać zgłoszony do rejestru i podlegać badaniu przez rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności treści i informacji.

Jakie skutki wynikają z połączenia dwóch form prawnych? M.in. w zakresie praw i obowiązków dochodzi do sukcesji uniwersalnej, o charakterze administracyjnoprawnym przedsiębiorstwo, które zostało nowo zawiązaną przechodzą wszelkie zezwolenia, koncesje i ulgi, a także w zakresie odpowiedzialności, ponieważ członkowie zarządu oraz likwidatorzy odpowiadają solidarnie za szkody, które mogą zostać wyrządzone działaniem lub czynnościami niezgodnymi z prawem, chyba że nie ponoszą winy jak w przypadku spółek osobowych, gdzie jasno określona zostaje odpowiedzialność wobec wierzycieli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button