Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

Krok 1: Procedurę likwidacyjną sp. z o.o. zapoczątkowuje powzięcie przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki. Uchwała ta pod rygorem jej nieważności powinna być stwierdzona protokołem notarialnym. Krok 2: W okresie likwidacji nie działa zarząd, a jego funkcje pełnią likwidatorzy. Likwidatorem musi być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Krok 3: Po ustaleniu likwidatorów, mają […]