Tag: etapy likwidacji spółki

Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

Krok 1: Procedurę likwidacyjną sp. z o.o. zapoczątkowuje powzięcie przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki. Uchwała ta pod rygorem jej nieważności powinna być stwierdzona protokołem notarialnym.

Krok 2: W okresie likwidacji nie działa zarząd, a jego funkcje pełnią likwidatorzy. Likwidatorem musi być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Krok 3: Po ustaleniu likwidatorów, mają oni obowiązek sporządzić bilans otwarcia likwidacji, a następnie przedstawić go do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników.

Krok 4: Otwarcie likwidacji należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego i Monitora Sądowego i Gospodarczego i dokonać odpowiednich opłat z tym związanych.

Krok 5: Likwidatorzy muszą zakończyć interesy bieżących spółek, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Możliwe jest wykreślenie z rejestru spółki z o.o., jeżeli w wyniku przeprowadzonego i zakończonego postępowania likwidacyjnego zostanie spieniężony cały jej majątek, a mimo to zostaną niewypełnione zobowiązania ciążące na tej spółce.

Krok 6: Ostatnim krokiem jest sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego i wykreślenie spółki z KRS.

Read More
Call Now Button