Tag: likwidacja spółek zoo

Spółka z o.o. w likwidacji

Otwarcie likwidacji rozpoczyna uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki. W tym procesie ustala się na miejsce działającego zarządu, likwidatorów oraz reprezentantów spółki w likwidacji. Od momentu otwarcia likwidacji do nazwy spółki dodaje się określenie “w likwidacji”.

Wezwanie wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności powinno nastąpić w terminie co najmniej 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia otwarcia likwidacji spółki.

Przebieg likwidacji to kolejno:
– zakończenie interesów firmy
– ściągnięcie wierzytelności
– wypełnienie zobowiązań
– upłynnienie majątku
– sporządzenie sprawozdania działalności za każdy rok obrotowy
– sporządzenie sprawozdania przebiegu likwidacji spółki

Zakończenie likwidacji obliguje do zgromadzenia zatwierdzającego, na którym podejmuje się uchwały dotyczące:
– wyznaczenia przechowawcy dokumentacji spółki,
– podziału między wspólnikami majątku spółki.

Zgłoszenie upadłości spółki do urzędu skarbowego i ZUS to ostatni krok, który wykonuje spółka z o.o. w likwidacji.

Spółka z o.o. w likwidacji przechodzi w stan upadłości po wykreśleniu z rejestru KRS.

Read More
Call Now Button