Tag: wniosek do CRBR

Złożenie wniosku do CRBR

Złożenie wniosku do CRBR należy do obowiązku osoby uprawnionej do reprezentacji spółki. Nie ma możliwości powierzenia tego obowiązku innym osobom.

Zgłoszenie od CRBR składa się w formie elektronicznej na stronie internetowej.

Zgłaszane dane powinny odpowiadać rzeczywistości. Zgłoszenie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, zawiera oświadczenie osoby zgłaszającej o prawdziwości zgłaszanych informacji.

Osoba, która zgłasza i aktualizuje dane, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CRBR nieprawidłowych danych, a także za niezgłoszenie w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do rejestru.

Co musi znaleźć się we wniosku do CRBR? Zgłoszenie do rejestru obejmuje dane identyfikacyjne spółki: nazwa, forma organizacyjna, siedziba, numer KRS, NIP oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL, informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

Read More
Call Now Button