Złożenie wniosku do CRBR

Złożenie wniosku do CRBR należy do obowiązku osoby uprawnionej do reprezentacji spółki. Nie ma możliwości powierzenia tego obowiązku innym osobom. Zgłoszenie od CRBR składa się w formie elektronicznej na stronie internetowej. Zgłaszane dane powinny odpowiadać rzeczywistości. Zgłoszenie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, zawiera oświadczenie osoby zgłaszającej o prawdziwości zgłaszanych informacji. Osoba, […]