Składanie wniosku w PRS

W lipcu został uruchomiony nowy system – Portal Rejestrów Sądowych. Od dnia wprowadzenia nowego systemu przedsiębiorcy zobowiązani są do składania dokumentów rejestracyjnych wyłącznie w formie elektronicznej. System PRS: – umożliwia składanie wniosków o wpis od KRS – pozwala uzyskać dane o podmiotach wpisanych w rejestrze – pozwala na przeglądanie akt rejestrowych – daje możliwość składania […]

Wniosek CRBR stowarzyszenie

Czym jest CRBR? Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów. Istotnie należy zaznaczyć, że gromadzi i przetwarza informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami prawa handlowego. Celem wdrożenia CRBR jest podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Gromadzone […]