Uchwała wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Najważniejszy organ w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi zgromadzenie wspólników. To ono podejmuje najważniejsze decyzje, które są nadrzędne nad decyzjami pozostałych organów czyli zarządu oraz ewentualnie rady nadzorczej i komisji rewizyjnej. Zarządzenia wspólników są podejmowane w postaci uchwały. 
 
Uchwała wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zapada bezwzględną większością głosów z pominięciem uchwał, które dotyczą zmian umowy, jej rozwiązania lub zbycia firmy w całości lub części, w których przypadku potrzeba większości 2/3 głosów oraz uchwał o zmianie przedmiotu działalności spółki w przypadku której potrzebna jest zgoda większości 3/4 głosów. Uchwałą wspólników powołuje się pozostałe organy spółki oraz dokonuje się ich odwołania. 
 
Głosowanie nad uchwałą z wyjątkiem wyborów dotyczących organów spółki i innych spraw personalnych jest jawne. Jednak każdy wspólnik może zażądać tajności takiego głosowania. Uchwała wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która spowodowała zmiany podlegające wpisowi do KRS np. zmiana przedmiotu działalności musi zostać zaktualizowana Rejestrze Przedsiębiorców. Warto o tym pamiętać prowadząc spółkę z o.o.