Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiążę się z wieloma formalnościami i może trwać nawet do kilku tygodni. Do powstania spółki z o.o. niezbędna jest umowa. Musi mieć ona formę aktu notarialnego. Potrzebne jest również wniesienie kapitału zakładowego.Tworzy się go z udziałów wniesionych przez wspólników.

Jedną z najważniejszych czynności jest powołanie organów spółki:
– zarządu, który jest niezbędny do jej istnienia,
– zgromadzenia wspólników oraz niekoniecznie Rady Nadzorczej.

Spółka z o.o. posiada osobowość prawną. Otrzymuje ją poprzez rejestracje w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym). Rejestracji dokonuje zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wniosek składa się na urzędowym formularzu KRS-W3, a wraz z nim formularze załączników KRS-WE (dotyczący wspólników spółki), KRS-WM (informacje o przedmiocie działalności spółki) oraz KRS -WK (o osobach reprezentujących podmiot). Do wniosków należy dołączyć umowę spółki.

Spółka z o.o. musi posiadać numer identyfikacji podatkowej, a jeżeli zamierza prowadzić działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, musi również zostać podatnikiem VAT (NIP spółka uzyska przez złożenie wniosku NIP-2 w sądzie rejonowym).

Działalność musi posiadać REGON, który uzyska przez złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy, przez złożenie wniosku CEIDG-1. Właściciel spółki ma obowiązek zgłoszenia siebie i pracowników w ZUS.