Złożenie wniosku do CRBR

Złożenie wniosku do CRBR należy do obowiązku osoby uprawnionej do reprezentacji spółki. Nie ma możliwości powierzenia tego obowiązku innym osobom.

Zgłoszenie od CRBR składa się w formie elektronicznej na stronie internetowej.

Zgłaszane dane powinny odpowiadać rzeczywistości. Zgłoszenie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, zawiera oświadczenie osoby zgłaszającej o prawdziwości zgłaszanych informacji.

Osoba, która zgłasza i aktualizuje dane, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CRBR nieprawidłowych danych, a także za niezgłoszenie w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do rejestru.

Co musi znaleźć się we wniosku do CRBR? Zgłoszenie do rejestru obejmuje dane identyfikacyjne spółki: nazwa, forma organizacyjna, siedziba, numer KRS, NIP oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL, informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

1 thought on “Złożenie wniosku do CRBR”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.