Tag: spółki handlowe

Spółki handlowe

Spółki handlowe stanowią prawną formę współdziałania w celach zarobkowych nie mniej niż dwóch podmiotów. Powstają na skutek zawarcia umowy uregulowanej przepisami prawa handlowego.

Spółki handlowe dzielimy na spółki osobowe i kapitałowe. Do spółek osobowych zaliczamy spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną. Spółki kapitałowe to z kolei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Spółki osobowe to podmioty prawa. Oznacza to, że mogą we własnym imieniu nabywać prawa, a także zaciągać zobowiązania, być pozwanymi oraz pozywać. Nie są to jednak osoby prawne, jak w przypadku spółek kapitałowych. Spółki osobowe angażują w swoją działalność osobisty majątek wspólników oraz ich pracę, w spółce kapitałowej osobista odpowiedzialność wspólników została wyłączona.

Aby spółka handlowa mogła działać na rynku musi uzyskać wpis do rejestru handlowego, prowadzonego przez sądy gospodarcze rejonowe. Sąd bada zgłoszenie pod względem tego czy dołączone dokumenty są poprawne zarówno pod względem ich formy, jak i treści. Uzyskanie wpisu jest konstytutywne, czyli zapewnia podmiotowość prawną.

Read More
Call Now Button