Tag: rejestracja spółki online

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych odmowa w banku

Rejestracja spółki w KRS nie stanowi ostatniego z kroków, jaki należy wykonać aby móc legalnie podjąć działalność gospodarczą. Otrzymanie wpisu nie jest równoznaczne z zamknięciem kwestii związanej z zakładaniem firmy. Po tym, jak dane spółki znajdą się w rejestrze, trzeba będzie chociażby złożyć deklarację NIP-8 czy wniosek o wpis do CBR

Konieczność uzyskiwania wpisu do stanowi stosunkowo nowy obowiązek
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych odmowa w banku
Złożenie wniosku o wpis do CRBR

Odrzucenie wniosku przez bank przez brak wpisu do CRBR

Konieczność uzyskiwania wpisu do stanowi stosunkowo nowy obowiązek

Obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych stanowi stosunkowo nowy obowiązek właścicieli firm. Rejestr został uruchomiony w 2019 roku, a część z przedsiębiorców nadal zapomina, że po uzyskaniu wpisu do KRS konieczne jest złożenie jeszcze jednego wniosku – o wpis do CRBR. Baza beneficjentów rzeczywistych powstał a w celu realizacji standardów panujących w UE, po to aby gromadzić i przetwarzać dane o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Do rejestru muszą zgłaszać się m.in. spółki z o.o. komandytowe, proste spółki akcyjne, stowarzyszenia i fundacje.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych odmowa w banku

Brak uzyskania wpisu to konsekwencje, z jakimi należy się liczyć. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych odmowa w banku stanowi jedną z najczęstszych, z jakimi w ostatnim czasie zgłaszają się do nas klienci. Jeśli przedsiębiorca nie dokona wpisu do rejestru, może być pewnym że nie uda mi się otworzyć rachunku bankowego czy zaciągnąć kredytu. Banki oraz pozostałe instytucje finansowe, chętnie korzysta ze źródła informacji, jakim jest CRBR i zanim podejmie decyzję kredytową lub otworzy konto, zweryfikuje beneficjentów w rejestrze.

 

Pomoc w zgłoszeniu do CRBR

Złożenie wniosku o wpis do CRBR

Na złożenie wniosku o wpis do CRBR nigdy nie jest za późno. Jeśli z jakiegoś powodu przedsiębiorca zaniechał tego obowiązku, powinien jak najszybciej zająć się rejestracją. Czynność tę może pomóc wykonać jeden z naszych konsultantów. Od 2019 roku udało się nam złożyć wniosek do CRBR dla kilkuset firm. Nasi klienci chętnie korzystają ze wsparcia, które polega na kompleksowym wsparciu na każdym etapie. Od rejestracji w systemie i wypełniania odpowiedniego formularza, aż po podpisanie i złożenie wniosku.

Read More

Zmiana prezesa w spółce z o.o.

Prezes w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełni rolę przywódcy zarządu. Wyjaśniamy jakie są jego kompetencje i kto może nim zostać.


1. Kto może być prezesem spółki z o.o.?
2. Kompetencje prezesa w spółce
3. Zmiana prezesa spółki

Kto może zostać prezesem w spółce

 

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi obligatoryjny organ. Jego zadaniami są:

  • prowadzenie spraw – realizacja celów, do jakich jednostka została powołana,
  • reprezentowanie – wykonywanie czynności w stosunkach zewnętrznych, składanie oświadczeń woli, występowanie przed organami państwowymi czy podatkowymi.
Kim jest prezes półki
Kompetencje i rola prezesa spółki z o.o.

Nie ma możliwości założenia spółki z o.o., bez powołania członków zarządu. Mogą nimi być wyłącznie osoby fizyczna posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie zostały skazane wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 KSH.

Jeśli umowa nie stanowi inaczej zarząd powoływany jest przez zgromadzenie wspólników. Członkami tego organu mogę być osoby spoza spółki, mogą także wspólnicy. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji ich odpowiedzialność nie jest już ograniczona i za zobowiązania spółki, będą odpowiadać całym swoim majątkiem.

Prezesem w spółce z kolei może być członek zarządu, oraz wspólnik jeśli pełni rolę członka zarządu. Trzeba jednak wiedzieć, że przepisy prawa nie zobowiązują do mianowania kogokolwiek tym stanowiskiem.

Nie ma obowiązku powołanie prezesa w spółce z o.o.

 

Kompetencje prezesa w spółce

Wyróżnienie jednego członka zarządu, i powierzenie mu roli prezesa ma w zasadzie wyłącznie symboliczne znaczenie. Jeśli do umowy spółki nie trafią jednocześnie żadne dodatkowe zapisy regulujące te kwestie, uprawnienia tego członka zarządu nie zmienią się.
Aby zyskał on uprzywilejowaną pozycję potrzebne jest zmodyfikowanie treści umowy. Najbardziej popularną praktyką związaną z poszerzaniem kompetencji prezesa jest udzielenie mu głosu rozstrzygającego – jeśli podczas głosowania nad uchwałą, głosy rozłożą się po równo może on podjąć ostateczną decyzje lub udzielanie mu prawa do samodzielnej reprezentacji.

Zmiana prezesa spółki

 

Jeśli w umowie spółki nie uregulowano kwestii procedury zmiany członków zarządu, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, dokonuje się jej poprzez uchwałę wspólników. Zmiana prezesa staje się skuteczna w chwili podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników.
W dalszej kolejności należy złożyć odpowiedni wniosek o zmianą prezesa spółki w KRS.

Aktualizacja danych prezesa spółki z o.o. wymaga złożenia:

  • – formularza KRS-Z3,
  • – załącznika KRS-Z,
  • – uchwały zgromadzenia wspólników dotyczącej odwołania dotychczasowego prezesa zarządu i powołania nowego,
  • – podpis nowego prezesa, poświadczony notarialnie oraz jego oświadczenie.
Jak zmienić prezesa w spółce
Procedura zmiany prezesa spółki

Zmiany danych członka zarządu można dokonać samodzielnie lub z pomocą biura, takiego jak nasze, które wyjaśni wszystkie niezrozumiałe kwestie, sporządzi i pomoże złożyć wniosek wraz z załącznikami.

Inne, ciekawe wpisy:

Read More
×
Zamów rozmowę | 30 sek
Oddzwonimy w 30 sek