Wniosek CRBR stowarzyszenie

Czym jest CRBR? Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów. Istotnie należy zaznaczyć, że gromadzi i przetwarza informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami prawa handlowego. Celem wdrożenia CRBR jest podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Gromadzone […]

Kapitał rezerwowy

Przedsiębiorca, przy rozpoczęciu prowadzenia działalności ma obowiązek wnieść odpowiednią kwotę w formie pieniężnej i przeznaczyć ją na rozwój firmy albo pokrycie szczególnych strat lub innych wydatków. Nadwyżki osiągnięte przy obejmowaniu udziałów przewyższających ich wartość nominalną, różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych, zysk netto spółki – to niektóre czynniki wpływające na zwiększanie się kapitału spółki. Majątek […]