Tag: spółki z o.o.

Jak złożyć wniosek do CRBR 2023?

1. Czym jest rejestr CRBR?
2. Kto jest zobowiązany do zgłoszenia do CRBR?
3. Jak złożyć wniosek do CRBR 2023?

Obowiązek dokonania zgłoszenia w CRBR nie dotyczy wszystkich podmiotów na rynku. Do dokonania zgłoszenia zobowiązane są określone firmy, podmioty. Czy Twoja firma podlega obowiązkowi zgłoszenia w CRBR? Jak dokonać prawidłowego zgłoszenia danych podmiotu w CRBR?

Warto podkreślić, że w ostatnim czasie wiele banków rezygnuje z założenia konta w banku podmiotom nie posiadającym wpisu w CRBR.

Jak dokonać zgłoszenia CRBR w 2023?
Jak zgłosić podmiot do CRBR w 2023 roku?

Czym jest rejestr CRBR?

CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych prowadzony jest przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w art. 58 oraz informacji o osobach uprawnionych do dokonania zgłoszeń do CRBR, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej ustawa AML).

Celem utworzenia rejestru jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

Kto jest zobowiązany do zgłoszenia do CRBR?

Obowiązek dokonania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dotyczy:

 1. spółek jawnych,
 2. spółek komandytowych,
 3. spółek komandytowo-akcyjnych,
 4. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 5. prostych spółek akcyjnych,
 6. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 7. spółek partnerskich,
 8. europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,
 9. spółek europejskich,
 10. spółdzielni,
 11. spółdzielni europejskich,
 12. stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 13. fundacji.
 14. trustów (w rozumieniu ustawy AML), których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
  1. mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  2. nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu.

Jak złożyć wniosek do CRBR 2023?

Obecnie wniosek należy złożyć przez Internet, za pomocą dostępnego formularza zgłoszeniowego CRBR.

Nasze biuro oferuje pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku CRBR 2023.

zgloszenie-spolki-crbr-2023

Read More

Wniosek CRBR stowarzyszenie

Czym jest CRBR? Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów. Istotnie należy zaznaczyć, że gromadzi i przetwarza informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami prawa handlowego.

Celem wdrożenia CRBR jest podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Gromadzone dane w rejestrze mają ułatwić identyfikację osób decydujących o działalności podmiotów gospodarczych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 30 marca 2021 r. stowarzyszenia również są zobowiązane do dokonania zgłoszenia CRBR. Od 31 października wniosek CRBR stowarzyszenie może złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Za niedopełnienie formalności grożą kary finansowe.

Nasze biuro oferuje właścicielom podmiotów zobowiązanych do dokonania zgłoszenia CRBR pomoc w zakresie przygotowania i zgłoszenia wniosku.

Read More
Call Now Button