Tag: zmiana danych spółki w KRS

Zmiana umowy spółki z o.o. zgłoszenie do KRS

1. Zmiana treści umowy spółki
2. Zgłoszenie zmian w umowie do KRS w PRS
3. Zgłoszenie zmian w umowie do KRS w S24

 

Umowa spółki to najważniejszy dokument w każdym podmiocie. Reguluje ona kwestie związane z procedurami wewnątrz spółki, ze sposobem reprezentacji czy celem jej powołania. Ponadto zawiera wszystkie najważniejsze informacje, takie jak nazwa, adres czy przedmiot działalności. Jeśli, któryś z tych elementów ulegnie zmianie, konieczna jest zmiana umowy spółki z o.o. zgłoszenie do KRS.

 

Wprowadzanie zmian w treści umowy spółki z o.o.

Zmiana treści umowy spółki

 

Umowę sporządza się jeszcze przed rozpoczęciem procesu rejestracji podmiotu w KRS. Jest to dokument na tyle precyzyjny, że nie ma możliwości aby nie trzeba było wprowadzać w nim żadnych zmian w czasie trwania spółki. Istnieje szereg kwestii, które zmieniają się w czasie prowadzenia działalności i klarują dopiero gdy spółka będzie prowadzić aktywne działania na rynku.
Modyfikować treść umowy można nieskończenie wiele razy. Powodem może być zmiana siedziby lub danych członków organów, mogą być to również bardziej istotne zmiany z punktu widzenia funkcjonowania podmiotu.

Zmiana treści umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga uchwały wspólników.

 

Zmiana umowy spółki z o.o. zgłoszenie do KRS w PRS

 

Jeśli aktualizacja danych będzie dokonywana w PRS do zmiany konieczna będzie uchwała wspólników, podjętej podczas zgromadzenia. Do podjęcia decyzji konieczne jest uzyskanie ⅔ głosów.
Co istotne, uchwała musi zostać zawarta w protokole sporządzonym przez notariusza, obejmującym treść podjętej uchwały oraz listę obecności. W dalszej kolejności należy zalogować się do Portalu Rejestrów Sądowych, wypełnić elektroniczny formularz, wygenerować wniosek i dodać do niego załączniki: uchwałę wspólników wraz z numerem CREWAN oraz nowy tekst jednolity umowy spółki.

 

Zgłaszanie zmian do KRS
Zgłaszanie zmian do KRS za pośrednictwem PRS lub S24

Zmiana umowy spółki z o.o. zgłoszenie do KRS w S24

 

Podmioty, które były zakładane w systemie S24, a następnie nie miały wprowadzanych zmian w formie aktu notarialnego, mają możliwość wprowadzania zmian w treści umowy za pośrednictwem S24. Dzięki temu nie muszą sporządzać aktu, a uchwałę mogą podjąć przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającego umowę – dostępnego w systemie. W dalszej kolejności należy zalogować się do systemu i wypełnić wniosek o aktualizację danych w rejestrze przedsiębiorców. Konieczne jest również uiszczenie obowiązkowych opłat, które wynoszą: 200 zł za wpis (w PRS 250 zł) oraz 100 zł za ogłoszenie zmiany w MSiG.

 

Read More

Zmiana danych firmy w KRS

KRS stanowi rejestr przedsiębiorców, w którym znajdują się dane podmiotów biorących udział w obrocie gospodarczym. Gromadzenie rzetelnych i aktualnych informacji stanowi nadrzędny cel rejestru, którego realizacja jest możliwa dzięki skrupulatnej i wnikliwej analizie danych zgłaszanych przez przedsiębiorców.

1. Dane w rejestrze KRS
2. Obowiązek zmiany danych w KRS
3. Procedura zmiany danych w KRS

 

Dane w rejestrze KRS

Pierwszy wpis do KRS dokonywany jest w ramach rejestracji podmiotu – najczęściej spółki, ale też fundacji czy stowarzyszenia. Właściciele jednostki po tym, jak sporządzona zostanie umowa, przygotowują wniosek o wpis do KRS.

Dane w rejestrze przedsiębiorców KRS

Do rejestru należy zgłosić m.in. takie dane jak:

  • nazwa lub firma, pod którą działał będzie podmiot, oznaczenie formy prawnej, adres i siedzibę oraz oddziały,
  • organ uprawniony do reprezentacji czy nadzoru wraz z danymi poszczególnych członków,
  • przedmiot działalności PKD.Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, spółka otrzymuje osobowość prawną i może cieszyć się pełnią praw oraz możliwością swobodnego działania.

Obowiązek zmiany danych w KRS

Na właścicielach firm podlegających wpisowi do rejestru, ciąży bezwzględny obowiązek aktualizacji danych w KRS. Jeśli stwierdzone zostaną błędu lub braki, podmiot może zostać ukarany karą grzywny. Jeśli takie sankcje okażą się nieskuteczne, wyznaczony zostanie kurator, który może wnioskować nawet o wykreślenie podmiotu z rejestru. Oprócz wymienionych konsekwencji, należy liczyć się również z odpowiedzialnością ponoszoną w związku ze szkodami jakie spowodowało zgłoszenie błędnych danych lub brak zgłoszenia.

 

Procedura zmiany danych w KRS

Zmiany danych w KRS można dokonać na dwa sposoby. Jeśli spółka zakładana była w systemie S24, jej właściciele mogą wprowadzać zmiany we wpisie również za jego pośrednictwem. Jeśli natomiast umowa podmiotu została zawarta w formie aktu notarialnego, również i do zmiany konieczne będzie spotkanie z notariuszem w celu przygotowania dokumentów, a zgłoszenia dokona się za pośrednictwem PRS.

Zmiana danych KRS
Pomoc w zgłoszeniu zmiany danych KRS

Zarówno PRS jak i S24 są systemami elektronicznymi. Nie ma możliwości aktualizowania danych podmiotu w sposób inny niż przez internet. Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury można zlecić firmie zewnętrznej lub doradcy. Należy też pamiętać, że do ich podpisania konieczne będzie posługiwanie się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

 

Inne, ciekawe wpisy:

Read More
×
Zamów rozmowę | 30 sek
Oddzwonimy w 30 sek