Rada nadzorcza spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są: zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz nieobowiązkowo rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Rada nadzorcza spółki z o.o. składa się z co najmniej 3 osób, które powoływane i odwoływane są uchwałą przez wspólników podczas walnego zgromadzenia. Członkowie rady powoływani są na rok, jednak mogą być odwołani w każdym momencie. Rada nadzorcza jest organem nadzoru, sprawuje kontrolę nad działalnością spółki. Rada nadzorcza spółki z o.o. może zawiesić w określonych czynnościach członka lub członków zarządu spółki. Jej obowiązkiem jest m.in.:
– ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki,
– ocena sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,
– kontrola sprawozdań,
– ocena wniosków zarządu dotyczących pokrycia straty lub podziału zysku.

Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna jest obowiązkowym organem w spółkach, w których kapitał zakładowy jest wyższy niż 500 000 złotych oraz wspólników jest więcej niż 25.