Umowa kupna spółki z o.o.

Zakup gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala ograniczyć formalności związane z tradycyjną rejestracją podmiotu gospodarczego. Decydując się na taką transakcje szczególną uwagę należy zwrócić na jej dokumentację, w tym również jej umowę kupna. Umowa kupna spółki z o.o. koniecznie musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, a jej podpisanie powinno odbyć się pod okiem notariusza. Kodeks Spółek Handlowych jasno określa obowiązkowe elementy, jakie zawierać musi powyższy dokument.

Składają się na nie:
– Firma i siedziba spółki- należy podać pełną nawę własną przedsiębiorstwa z dopiskiem “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, a także jej wersję skróconą. Siedzibę spółki określa się podając jej dokładny adres. Na jego podstawie wybierany jest następnie Urząd Skarbowy dla rozliczeń podatkowych przez spółkę.
– Przedmiot działalności spółki- określa się go na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Wykaz ten dostępny jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.
– Wysokość kapitału zakładowego – ustawa jasno określa, że minimalny kapitał zakładowy w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosić musi 5 000 złotych. Wkład ten może przyjmować postać zarówno pieniężną (gotówka), jak i niepieniężną tzw. aport.
– Liczba i wartość nominalna udziałów – wartość nominalna udziałów nie może być mniejsza niż 50 złotych.
– Czas trwania spółki, jeżeli został oznaczony.