Dokumenty potrzebne przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W przypadku zakładania spółki naszym podstawowym zadaniem jest wypełnienie odpowiednich dokumentów i złożenie ich we właściwych instytucjach. Nie inaczej jest w przypadku spółki z o.o.
Dokumenty potrzebne przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dołączane są do formularzy.

Formularze jakie należy wypełnić to:

 • formularz KRS- W3,
 • formularz KRS- WE,
 • formularz KRS- WK,
 • formularz KRS- WL,
 • formularz KRS- WM .
 • Wszystkie formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Wspomniane dokumenty to:
  a) Umowa spółki.
  Jest to najważniejszy dokument spółki z o.o. Bez niej spółka nie mogłaby istnieć.
  W umowie określane są m.in: firma, jej siedziba, przedmiot działalności spółki, wysokość kapitału zakładowego, ilość wspólników i ich udziałów.
  Umowa powinna być dostarczona w dwóch egzemplarzach
  b) Oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przez wszystkich wspólników
  c) Uchwała o powołaniu członków organów spółki (jeśli nie było to uwzględnione w umowa spółki)
  d) Lista wspólników.
  Dokument ten powinien być podpisany przez wszystkich członków zarządu. Informacje jakie powinny się w niej znaleźć to: nazwa lub imię i nazwisko każdego ze wspólników, ich liczba, wartość nominalna udziałów każdego z nich.
  e) Uchwała o powołaniu prokurentów (jeśli są)
  f) Wzory podpisów członków zarządu i prokurentów poświadczone notarialnie
  g) Dokument potwierdzający prawo do lokalu, np. umowa najmu
  h) Nazwiska, imiona, adresy członków zarządu

  W ramach procedury “jednego okienka” należy do wniosku dołączyć:

 • formularz NIP-2,
 • formularz ZUS- ZPA,
 • formularz RG-1,

 • Jeśli masz problem z wypełnieniem wniosków, skontaktuj się z naszym konsultantem