Rejestracja spółki jawnej

Spółka jawna to spółka osobowa prawa handlowego. Zasady jej funkcjonowania zostały uregulowane w sposób najbardziej szczegółowy w porównaniu z pozostałymi formami prowadzenia firmy. Wszystkie regulacje odnośnie jej działania znajdziemy w Kodeksie Spółek Handlowych.

Spółka jawna stanowi odrębny od wspólników byt prawny, działający pod indywidualną nazwą. Nie posiada osobowości prawnej, jednak dzięki przyznanej jej zdolności prawnej może działać w obrocie gospodarczym jako podmiot praw i obowiązków.

Spółka jawna wymaga zawarcia umowy spółki pod rygorem nieważności. Muszą znaleźć się w niej takie informacje jak firma, siedziba, przedmiot działalności oraz wskazanie wkładów wniesionych do spółki przez każdego z wspólników wraz z określeniem ich wysokości.

Rejestracja spółki jawnej wymaga wpisania spółki do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców. Zgłoszenia takiego dokonuje się we wniosku KRS-W1. Do wniosku tego obowiązkowo należy dołączyć umowę spółki, listę wspólników, wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki oraz dowody uiszczenia opłat sądowych i za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.