Udziały w spółce z o.o.

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązani są do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych. Kapitał z kolei dzieli się na udziały poszczególnych wspólników adekwatne do wysokości wniesionych przez nich wkładów.

Dysponowanie udziałami jest równoznaczne z uczestniczeniem w danej spółce. Posiadanie udziałów daje prawo wspólnikowi do głosu na Zgromadzeniu Wspólników oraz udziału w zyskach.

W przypadku, gdy udziały w spółce z o.o. są równej wielkości wówczas wspólnicy mogą dysponować różną ich ilością. Gdy udziały są różnej wielkości wspólnik może posiadać wyłącznie jeden udział.

Wartość nominalna udziału nie może być mniejsza niż 50 złotych. W przypadku równości udziałów jeden głos przypada na każdy udział. Nierówne udziały jeden głos otrzymują na każde 10 złotych swojej wartości nominalnej.

W niektórych sytuacjach może dojść do umorzenia udziału będzie to jednak równoznaczne z wyłączeniem wspólnika ze spółki. Umorzenie udziałów możliwe jest wyłącznie, gdy przewiduje to umowa spółki z o.o..