Sprawozdanie finansowe spółki z oo

Sprawozdanie finansowe to dokument, który sporządzany jest na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, a także na inny dzień bilansowy, przy zastosowaniu zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego. Sprawozdanie składa się z obligatoryjnych elementów, czyli bilansu, rachunku zysków i strat, a także informacji dodatkowej, która obejmuje wprowadzenie, dodatkowe informacje oraz objaśnienia.

Szczegółowy zakres informacji, jaki wykazać musi sprawozdanie finansowe spółki z oo dokładnie opisany został w Ustawie o rachunkowości. Do podmiotów, które zobligowane są do sporządzania sprawozdania należą spółki, które w poprzednim roku obrotowym osiągnęły lub przekroczyły średnioroczne zatrudnienie w postaci co najmniej 50 etatów, sumę aktywów bilansu w równowartości w złotówkach 2,5 miliona euro oraz przychód netto w równowartości w walucie polskiej 5 milionów euro.

Na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dodatkowo nałożony został obowiązek poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta.