Struktura spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek kapitałowych, podobnie jak spółka akcyjna składa się z trzech organów.

Struktura spółki z o.o.:

  • Pierwszym, a zarazem najważniejszym organem jest zgromadzenie wspólników. Odbywa się ono przynajmniej raz w roku. Może odbywać się częściej, jeżeli wymagają tego sprawy przedsiębiorstwa lub odpowiednia ilość udziałowców tego zażąda. Podczas niego zatwierdza się pracę zarządu spółki. Decyzje zapadają większością głosów. Głosowanie może być tajne lub jawne.
  • Ważnym organem spółki jest zarząd. To on kieruje jej sprawami na co dzień oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Nie podejmuje on decyzji, lecz wypełnia polecenia zgromadzenia wspólników.
  • Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, to trzeci, dodatkowy i nieobowiązkowy organ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W ten sposób, kształtuje się struktura spółki z o.o. Jest ona bardzo podobna do struktury spółki akcyjnej. Różnią się one tym, że w spółce akcyjnej zamiast zgromadzenia wspólników, jest zgromadzenie akcjonariuszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *