Udziałowcy spółki z o.o.

Przy zakładaniu firmy osoby fizyczne zobowiązane są do zebrania i opłacenia minimalnego kapitału zakładowego, który potrzebny jest do utworzenia działalności.

Spółka z o.o. posiada własną odrębną osobowość prawną i działa przez swoje organy, w szczególności zarząd i zgromadzenie wspólników.

Udziały w kapitale podmiotu gospodarczego o ograniczonej odpowiedzialności są rzeczową kluczową, ponieważ stanowią jednostkę władzy oraz zakres praw jakie przysługują udziałowcom.

Zgodnie z przepisami wspólnicy posiadają równe prawa i obowiązki, ale zakres ich uprawnień uzależniony jest od wartości posiadanych wkładów pieniężnych – wspólnik, który posiada większą liczbę udziałów, będzie adekwatnie miał inne obowiązki i prawo głosu, niż osoba wyposażona w mniejszy wkład.

Statut spółki przewidywać może także tzw. udziały uprzywilejowane czyli osoba fizyczna podczas zgromadzenia wspólników będzie mogła zostać wyłączona z wykonywania prawa głosu podczas spraw dotyczących udzielania absolutorium, odpowiedzialności wobec działalności, a także ewentualnych sporów między wspólnikiem, a podmiotem gospodarczym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *