Zakładanie firmy przez obcokrajowców w Polsce

Zakładanie firmy przez obcokrajowców w Polsce jest możliwe i opiera się na tych samych zasadach, które obejmują obywateli polskich. Do tej grupy cudzoziemców zalicza się migrantów, którzy:
– mają zezwolenie na stały pobyt w Polsce,
– mają zezwolenie na bycie rezydentem długoterminowym UE,
– mają zezwolenie na pobyt czasowy,
– rozpoczęli lub kontynuują studia wyższe lub doktoranckie w Polsce,
– otrzymali status uchodźcy,
– zostali objęci ochroną uzupełniającą,
– otrzymali zgodę na pobyt tolerowany,
– korzystają w Polsce z ochrony czasowej,
– posiadają ważną kartę Polaka.

Cudzoziemcy, którzy są w Polsce na podstawie wizy, jak również ci, którzy przebywają za granicą, a rejestracja ich firmy nie wymaga obecności fizycznej w Polsce mogą wykonywać działalność gospodarczą w formie:
– spółki komandytowej,
– spółki komandytowo- akcyjnej,
– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– spółki akcyjnej.