Umowa spółki komandytowej

Na założenie spółki komandytowej decydują się osoby, w których jeden posiada znaczny kapitał, drugi zaś wie w jaki sposób działać i wypracowywać największe zyski. Pierwsza osoba zwana jest komplementariuszem i odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, ma większe prawo do podejmowanych decyzji w sprawach spółki, a także reprezentuje ją na zewnątrz. Wspólnik drugi określany jest jako komandytariusz odpowiadający za zadłużenia spółki tylko do wniesionej przez siebie kwoty komandytowej.

Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne i prawne, a umowa spółki komandytowej powinna zawarta zostać w obecności notariusza i nosić nazwę aktu notarialnego.

Umowa spółki komandytowej powinna składać się z:

  • firmy (nazwy) i siedziby,
  • przedmiotu prowadzonej działalności,
  • czasu trwania spółki o ile został określony,
  • zapisu, który świadczyć będzie o odpowiedzialności zarządu,
    wartości wniesionych wkładów.

  • Aby spółka komandytowa mogła funkcjonować Kodeks Spółek Handlowych mówi, że minimum 2 osoby fizyczne lub prawne muszą zawrzeć między sobą umowę spółki.