Zarząd sp z o.o.

Spółka z o.o to coraz częściej wybierana forma do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponieważ wielu rozważa nad jej wyborem, warto zaprezentować kilka informacji o niej.
Każda spółka kapitałowa w tym również spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma swoje organy. Zaliczyć do nich możemy:

  • Zgromadzenie wspólników – składające się z wszystkich posiadaczy udziałów przedsiębiorstwa oraz będące jego najważniejszym organem.
  • Zarząd – którego zadaniem jest reprezentacja spółki oraz prowadzenie jej spraw.
  • Rada nadzorcza – sprawująca kontrolę nad pracą zarządu.

  • Zarząd w sp z o.o. musi składać się z przynajmniej jednego członka, który zostaje wybrany przez zgromadzenie wspólników i powołany jego uchwałą. Wybór członka zarządu może nastąpić zarówno spośród wspólników jak i osób trzecich. Obowiązkiem każdej osoby należącej do zarządu spółki jest jej reprezentacja. Dotyczy ona zarówno reprezentacji w czynnościach sądowych jak i poza sądowych. Zarząd sp z o.o. może więc występować w imieniu spółki przed sądami oraz dokonywać wszystkich czynności procesowych. Każdemu z członków zarządu przysługuje prawo do prowadzenia spraw spółki, co jest również jego obowiązkiem.

    Zadzwoń teraz