Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych spółki

Od 13 października 2019 roku powstał w Polsce Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Każda spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, za wyjątkiem publicznych spółek akcyjnych, będzie zobowiązana zgłosić do CRBR dane swojego beneficjenta rzeczywistego.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?
Beneficjent rzeczywisty, to osoba, która sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. W przypadku spółek z o.o. i akcyjnych za beneficjentów rzeczywistych uznaje się m.in. osoby posiadające pośrednio lub bezpośrednio więcej niż 25% udziałów lub głosów. W braku możliwości ustalenia beneficjentów w oparciu o powyższe kryteria, za beneficjentów spółki z o.o. i niepublicznej S.A. uznaje się osoby sprawujące wyższe stanowiska kierownicze.

Nowe spółki mają 7 dni roboczych od wpisu do KRS na zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych spółki. Jednostki gospodarcze wpisane do dnia 13 października 2019 dokonują zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 roku.