Zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Zgromadzenie wspólników jest w spółce z o.o. organem, który pełni funkcję uchwałodawczą i decyduje o najważniejszych sprawach przedsiębiorstwa. Powoływane jest przez zarząd lub radę nadzorczą czy komisję rewizyjną.
  
Do jego kompetencji należy między innymi rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to złożone jest z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. W terminie nie przekraczającym sześciu miesięcy zgromadzenie rozpatruje dokument i zatwierdza go w ciągu piętnastu dni. W tym celu zwołuje się tzw. zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. Zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. dodatkowo udziela absolutorium członkom spółki. W piśmie zwołującym zwyczajne zgromadzenie powinny być takie elementy jak: miejsce zgromadzenia, dzień i godzina rozpoczęcia oraz szczegółowy porządek obrad.  
  
Jeśli sytuacja jest nagła i dostatecznie duża grupa wspólników domaga się zwołania zgromadzenia, wtedy takie zgromadzenie zwane jest nadzwyczajnym.

×
Zamów rozmowę | 30 sek
Oddzwonimy w 30 sek
Call Now Button